İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

 

 

 
            

            Türkiye’deki inşaat şirketlerinin ortak politikasında ve tüm şirket faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelerin göz önünde tutulmasını öngörülmektedir.

- Çalışma sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak.
- Çevreyi korumak.
- Maddi varlıkların zarar görmesini önlemek.
- Personelin ve şirketin mal ve bilgilerini korumak.

Türkiye’deki inşaat şirketleri emniyetli bir faaliyet ortamı sağlamak, iş sırasında meydana   gelebilecek yaralanmaları önlemek ve çevre korunması konusunda yüksek bir standart tutturabilmek için aktif çaba harcamalıdır.

 

 • • Faaliyetlerinden etkilenebilecek herkesin sağlığını, emniyetini ve çevreyi korumak için, gerektigi yerde, yeni yeni önlemler geliştirmek, bunun yanı sıra personelin, malını ve bilgilerini korumak icjn de etkili önlemler almalıdırlar. 
 • • Bu politikayı uygularken inşaat şirketleri;

 

 • • Çalışma sırasında her türden yaralanmanın önlenebileceği ilkesini temel alıp ve faaliyetleriyle bağlantılı tüm kişiler arasıda yüksek bir emniyet bilinci, disiplin ve bu ilkenin gerekli kıldığı bireysel sorumluluk duygusunu geliştirmek için aktif çaba harcamalıdırlar.
 • Tüm çalışanlardan sürekli olarak yüksek düzeyde sağlık, emniyet ve çevre korunması bilinciyle hareket etmelerini beklemeli ve onların da bunun için gerekli beceri ve desteğe sahip olmalarını sağlamalıdırlar.
 • Hiyerarşik yapı içerisindeki sorumluluğun üzerinde özellikte durarak emniyet bilincini pekiştirmek ve çalışanların iş sırasında sağlık ve emniyetlerini korumak ve geliştirmek için önlemler saptanması ve uygulanmasına aktif bir biçimde katılmasını sağlamalıdırlar. 
 • • Doğrudan denetimleri altında çalışan taşeronlardan, inşaat şirketleri Sağlık Emniyet-Çevre Korunması standartlarına tam anlamıyla uyan standartları benimsemelerini ve uygulamalarını istemelidirler. Donanım, hizmet vb. satın attıkları kuruluşların da aynı tutumu benimsemeleri için ellerinden gelen çabayı harcamalıdırlar.
 • • Personelin, taşeronların ve inşaat şirketi grubuna bağlı şirketlerin, gerek kendilerine, gerekse halka ya da çevreye gelebilecek zararların bilincinde olmalarını sağlamalıdırlar.
 • • Kazaları önlemek, her şeye rağmen meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek ve bunlardan doğan zararı telafi etmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.* Havayı, suyu, toprağı, bitki ile hayvan yaşamını şirket faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için en uygun, pratik önlemleri uygulamalıdırlar.
 • • Çalışma sırasında emniyet ve sağlığı koruyucu pratik ve ekonomik önlemlerin geliştirilmesi amacıyla devlet kuruluşları, iş ve çalışma örgütleri, akademik ve mesleki kuruluşlarla görüşmelere katılmalıdırlar.
 • • Bu alanlarda geliştirilen bilgi ve deneyimin başka kuruluşlara da aktarılmasını kolaylaştırmalıdırlar.
 • • Uzun vadeli planlamada yukarıda sözü geçen tüm alanlarda gelecekteki muhtemel gereksinmeleri ve beklenen gelişmeleri de dikkate almalıdırlar.

 

İŞYERİNDE UYGULANACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
GENEL KURALLAR
 

 

*İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.

 *İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.

*Amirinizin verdiği emirlere uyun. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.

 *Uyarı levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir.

 

*İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, örneğin; baret, emniyet kemeri, lastik çizme, gözlük,…. vs. devamlı olarak kullanın.

 

*Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisini alın. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan koruyucuları almadan işbaşı yapmayın.

*Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek, kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerini belinize takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, ambardan kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.

*Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemelerini iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin. Şahısınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında ambara teslim edin.

*Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişi güzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın.

*İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayın.

*Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ilgili ve sorumluluklarından çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışmayın.

 

*İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapın. Bu korkulukları esas korkuluk yapılıncaya kadar sökmeyin.

 

*İnşaatın veya işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin.

 

*Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (örneğin; Asansör, aydınlık…vs. boşluğu) korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun şekilde kapatın.

 

*Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.

*İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.

*İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.
*İşyerinde şaka yapmayın.
*Yürürken önünüze bakın.
*Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
*Kuvvetli rüzgar olan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın.

*İşyeri içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi,dere, nehir gibi yerlere kati surette girmeyin. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.

*Vukua gelecek en ufak bir iş kazasının işi yeri ilgili ve sorumlularına haber verin.

 

İŞ YERİNDE UYGULANACAK  GENEL KURALLAR

 

 

PERSONEL:

 

 

1- Yaşı 18′den küçük işçiler çalıştırılmayacaktır. Kalifiye eleman çalıştırılacaktır.

2- Bütün personel saha içerisinde baret takacaktır.

3- Binaların yükselen kısımlarında işçiler emniyet kemeri kullanacaklardır.
           
4- İşçiler aldıkları malzemeleri (çizme, eldiven, beton çivisi, çekic, manivela vs.) hor kullanmayacaktar.(Parasal zimmet uygulanmalıdır).

5- Koğuşlar ve tuvaletler temiz tutulacak, buralardaki armatürlerin korunması ve temiz tutulması için yeterli personel bulundurulacaktır.

6- Koğuşların önünde yıkanmak için yer yapılacaktır.

MAKiNE:

 

 

1- Beton döküm sırasında verilen vibratörler uygun şekilde kullanılacaktır. Vibratör şişeleri, uzun süre çalıştırılmayacak ve beton içine yatırılıp beton akıtılmayacaktır. Beton sonrası gerekli bakımı yapılacaktır.

2- Santral ve beton pompası sahasının olduğu yerde sözleşme gereği iki personel bulundurulacak, buradaki gerekli bakım ve temizlik yapılacaktır. Olukta kalan beton el arabasına alınacaktır.
3- Pompa borularının kelepçe ve Çantalarının beton sonrası gerekli temizliği yapılarak bir yerde depolanacaktır.

4- Demir kesme ve bükme makinelerinin yağları zamanında tamamlanıp aşırı miktarda kesme ve bükme işlemi yapılmayacaktır.

 

 

 

KALIP:

 

 

1- Kalıp işi şantiyece verilen akslara göre doğru yapılacaktır. Aks çakımı bittikten sonra saha mühendislerine haber verilerek kontrol edilecektir.

2- Aksların çakılması bizzat kalfalar tarafindan yapılacaktır.

3- Kolon, perde panoları ve kirişlerin temizliği ve yağlanması beton öncesi mutlaka yapılacaktır.

4- Kolon ve perdelerin birleşim yerlerinde fuga çıtası kullanılacaktır.
5- Kolon-perde ve masaların kenarlarına emniyet korkulukları mutlaka takılacaktır.

6- Kolon perde ve masa takımlarının demir aksamları söküm sonrası toplanarak, düzeltme yağlama gibi bakımları yapılacaktır.

7-Tabliyedeki delikler için saç kalıplar yapılmıştır, kesinlikle bunlar kullanılacaktır.

8- Söküm islemi tam yapılacak, hiçbir şekilde delik kenarlarında kolon ve kiriş yanlarında kereste bırakılmayacaktır.

9- Beton öncesi yerine konan kolon ve perde kalıplarının dipleri yıkanacaktır.

10- Kapı ve pencere başlıklarındaki takviyeler yeterli miktarda yapılacaktır.

DEMİR:

1- Kalıba yerleştirilen demirin yağlanmamasına özenle dikkat edilecek, yeterli şekilde bağ teli ile bağlanacaktır. Yüksek yerden, bağanmış demir üzerine kalıp ve demir atılmayacaktır.

2- Demir işi biten tabliyedeki demir parçaları ve bağ telleri toplanacaktır.

3- Demir işi bitirildikten sonra saha mühendislerine haber verilip kontrol ettirilecektir.

BETON:

 

 

1- Tabliye döküm sırasında boru ağzından çıkan beton kürek ve gelberi ile yayılması sağlanacak ve ondan sonra vibratörle sıkıştırılacaktır.

2- Beton yüzeyinin tesviyesi düzgün şekilde yapılacaktır.

AVADANLIKLAR:

1- İşçilere çeşitli işler için verilen baret, yağmurluk, emniyet kemeri, keser, şakul, matkap, spiral motoru, manivela, murç vs. gibi avadanlıklar taşeron zimmetine verilecektir. (Parasal zimmet uygulanacaktır).

2- Hasarı halinde bedeli tahsil edilecektir.

3- Yukarıda belirtilen hususlara rivayet edilmediği taktirde cezai hükümler uygulanacaktır.

4- Bundan böyle çalışmalarınızın daha güzel olacağı inancıyla gereğini rica ederiz,

admin hakkında

ERDAL ŞAHAN 8 Mayıs 1974' te İstanbul'da doğdu. ilk,orta,lise,üniversite öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 2000 yılında Kadıköy Belediyesinde Jeofizik Mühendisi olarak göreve başladı. 2002 yılı ekim ayında evlendi. 2004 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Yedek Üye olarak seçildi. 2004 yılında Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından düzenlenen İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği eğitimine katıldı. İş Güvenliği Mühendisi sertifikası aldı. 2006 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Yedek Üye olarak seçildi. 2006 yılında Altın Işık Bilimsel Araştırmalar Derneği Başkanı Yasemin Borandan hobi olarak astroloji dersleri almaya başladı. Hala devam etmektedir. 2007 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi. 2007 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi.(İstifa nedeniyle) 2008 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2. başkan olarak seçildi. 2009 yılında 1 kız çocuğu sahibi oldu. 2010 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi.2011 yılında Yönetim Kurulu tarafından 2. başkan olarak seçildi. 2012 yılında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçildi. 2013 ve sonrasında hayatın getireceği güzel şeyleri bekliyor. İnsanlık ve ülkemiz için mutlu günler hayal ediyor:)
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın